Skip to main content
ناداستان‌‌

اصالت با تن است نه با واژه

توسط ژوئن 28, 2023بدون نظر

این عکس
و مجموعهٔ عکس‌های مشابهش را
زمانی گرفتم که تن، و اختیار خود بر خود،
بازیچهٔ لاطائلات‌نویسی کسانی شده بود که بلندگوهای رایگان ارزان داشتند
اما تن نداشتند.

ساقی قهرمان تورنتو ۲۰۰۳