Skip to main content

نفس‌زدن، نشانه‌ی گمشدگی است؛ اضطراب پیدانشدگی

یا اضطرابِ ناگهان پیداشدن مقابلِ چشم‌هایی که دنبالت می‌کرده‌اند

.

زندگی بیرون از موقعیت معنا ندارد

.

آدم اگر به اسمی نامیده نشود، هنوز آدم است؟

.

آیا ما با هم از صحنه خارج خواهیم شد؟

.

ترس‌هات را بده بخورم

.

تنهایی
هست همیشه، درونی‌شده‌ی مغز استخوان
زار می‌زند گاهی
.

غیب می‌شود وقتی چیزی مثل او می‌رود درون مغز استخوان می‌نشیند هر وقت دلش بخواهد

۲۰۱۱

 

دیدگاه خود را ثبت کنید