Skip to main content
کوتاه‌تر

ده

توسط نوامبر 19, 2023نوامبر 24th, 2023بدون نظر

زمان چرا سر می‌رسد اگر زمین سر نمی‌رسد
نوامبر ۲۰۲۲
———-

معجزه که همیشه نمی‌شد، شد
من گاهی می‌شوم گاهی می‌شوم
نوامبر ۲۰۲۲
———-
گاهی که مغزم تنظیم‌شده می‌شود مضطرب می‌شوم از تنظیم که خارج می‌شود خاطر‌جمع می‌شوم
نوامبر ۲۰۲۲
———-
در رابطه‌ی عاشقانه‌ی نانقش‌پذیر، جایی می‌رسد که برو عزیزم و بیا عزیزم هر دو به یک مسیر واحد اشاره دارد
نوامبر ۲۰۲۲
———-
پنهان‌زیستن جزو حقوق همجنسگرایان نیست
نوامبر ۲۰۱۶
———-
آدم باید ظرفیت شیردادن داشته باشد؛ پستان اگر نشد، کیر هست
نوامبر ۲۰۱۶
———-
تاریکی چیز بدی نیست؛ بدی چیز بدی است
نوامبر ۲۰۱۶
———-
نور، گاهی بد است گاهی خوب؛ بستگی دارد
نوامبر ۲۰۱۶
———-
زندان، اگر مال خود آدم باشد، جای بدی نیست
نوامبر ۲۰۱۶
———-
ادبیات، سازنده‌ و زنده نیست. با تبدیل زندگی پویا به متن ایستا، و تبدیل مشکل به مجسمه‌ای از مشکل، مانع سازندگی زندگی است
نوامبر ۲۰۱۶
———-