Skip to main content
‌کوتاه

زن نبودن

توسط نوامبر 14, 2019مارس 19th, 2023بدون نظر

رفتارهایی که نسل‌بعد‌از‌نسل بر اساس نقشی که جامعه برای زن‌ها در نظر گرفته روی زن‌ها اعمال می‌شود، اثرش در عادت‌های رفتاری زن‌ها دیده می‌شود. یکی از این عادت‌ها احساس آسیب‌پذیر بودن، حتی وقتی که آسیب‌پذیر نیستند، و احساس در معرض‌بودن، حتی وقتی که در معرض نیستند است.