Skip to main content
‌کوتاه

زن نبودن

توسط نوامبر 14, 2019مارس 19th, 2023بدون نظر

احساس نیاز به هوش بیش از اندازه برای محافظت از خود،
و مقایسه‌ٔ دایمی خود با هنجارهای قرارداده،
و تصور جایگاه ویژه برای خود در کنار زن‌های دیگر، یعنی حفظ یکحور خواهرانگی که ریشه در واقعیت زندگی ندارد و توهم همبستگی است،
و عکس همین حالت، یعنی پرخاشگری و عیبجویی، که علتش ریشه در واقعیت زندگی‌ ندارد و توهم دشمنی است،
ناتوانی در ارتباط‌گیری با آنها که زن نیستند،
باور به نابرابری زن‌ها و کسانی که زن نیستند،
چیزهایی مثل قدم‌های ریز زن‌های چینی بعد از نزدیک به دو قرن که آن کفش‌ها پوشیده نشده‌اند.