Skip to main content
شعر

منیژه، وای بر من!

توسط فوریه 27, 2023آگوست 11th, 2023بدون نظر

دست‌ها و پاهایت را از دست‌ها و پاهای خاردار پس نگرفتی

رفتی لای پاها و دست‌های خاردار چرخیدی. چرخیدی. چرخیدی.

چرخیدی.

چرخیدی.

چرخیدی.

چرخیدی.

چرخیدی.

چرخیدی.

چرخید
ئی

چرخید
ئی

چرخید
ئی

چرخید

چرخیدی

چرخید

چرخیدی

چرخید

چرخیدی دست‌ها‌وپاها و چشم‌ها و لب‌ها و دهان‌ها و گونه‌ها و کشیدگی گلو و کشیدگی کمرت کشیده شد در چرخش

دست‌ها و پاهایت را از دست‌ها و پاها پس نگرفتم چرخیدی چرخیدند چرخیدی ایستادم به تماشاهای دلچرکین تن‌خراش ایستادی دهانت به چشم‌هایت پیوست در چرخش بریده شدی از من در جیغ‌جیک جمعیت درهمی از خانم‌ها و آقاهای چرخانده

خاطرهٔ انبوه موها و پستان‌هایت سرم را روی سینه‌ام خماند نخوابیدم، منیژه !

وای بر من
.
ـ
ـ
دزدی عبارت از «وای بر من!» مهدي حمیدی
تورنتو فوریهٔ ۲۰۲۲