Skip to main content
شعر

او | ابوذر کریمی

توسط دسامبر 25, 2022بدون نظر

چیزی،

همان چیز،

که شکلش درست همان که گفته‌اند نیست،

باید درست به شکلی که گفته‌اند،

درنیاید.

برای درنیامدن چیزی،

به شکلی که گفته‌اند،

چیزهایی را که نگفته‌اند

– درست در نظر بگیرید!

همه‌ی چیزهایی که نگفته‌اند

و شکلشان را که نگفته‌اند

در نظر بگیرید –

به شکل دل‌خواهی که نگفته باشند

درآورید.

کاری که من کردم این است.

و او به شکلی که نگفته بودند درآمد.

از شکل خود درآمد و به هوا رفت.

چشم خود گرفت و رفت به دور از دست

و نمی‌دانست

– درست نمی‌دانست ـ

چه‌چیز از دست رفته است.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ابوذر کریمی – ۲۷ شهریور ۱۴۰۱ هجری‌شمسی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ترجمهٔ شعر به انگلیسی

دیدگاه خود را ثبت کنید