Skip to main content

هیچ چیز به هیچ چیز مربوط نیست

ما به چیزهایی مربوط‌ ایم که به ما مربوط نیست

ما مربوط ‌ایم. هیچ چیز به ما مربوط نیست

چیزهای مربوط به ما مربوط نیست

مربوط همهٔ چیزهایی است که به ما مربوط نیست

مربوط‌ها به ما که مربوط می‌شود از ارتباط می‌افتد

ارتباط، بی‌ارتباط، مربوط است

ما در نیستی‌های هست مربوط‌ ‌ایم

مربوط که می‌شویم نامربوط ایم

نامربوط که می‌شویم مربوط ایم

هیچ چیز به ما مربوط نیست

مربوط ما به چیزهایی مربوط است که مربوط نیست

ما در نامربوطی ربط‌‌های مربوط به بی‌ربط‌ها از ارتباط می‌افتیم به ارتباط می‌افتیم از می‌افتیم به می‌افتیم در می‌افتیم در افتادن‌های افتان افتان می‌افتیم پا می‌شویم می‌رویم به مربوط‌های مربوط‌های مربوط‌های مربوطیده نامربوط می‌شویم از شاخه

.
ژانویه ۲۰۲۴

Visits: 50